Privacyverklaring

Bond for web solutions gaat zorgvuldig om met (persoons)gegevens van bezoekers van haar sites. Bond for web solutions volgt de richtlijnen van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Verwerking van persoonsgegevens

Alle gegevens die door de sites worden verzameld, behandelen we strikt vertrouwelijk. Verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld door het invullen van een reactieformulier of het maken van een afspraak, gebruiken we alleen voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Daar kunt u op aan.

Afhankelijk van de diensten en of functies die u op onze sites gebruikt, zijn het de onderstaande persoonsgegevens die we van u 'verwerken':

  • Voorletters, voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummers
  • E-mailadres
  • Social media
  • Informatie uit enquêtes en/of nieuwsbrief

Persoonsgegevens worden 'verwerkt' voor een bepaald doel. In het onderstaande overzicht treft u de verschillende doelen waarvoor Bond for web solutions uw persoonsgegevens verzamelt:

  • Het verzenden van onze nieuwsbrief;
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of u verder te helpen als u vragen heeft. Bijvoorbeeld in het geval van een supportvraag.
  • Om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening, op de hoogte te stellen van nieuws of u uit te nodigen voor evenementen.

Grondslagen waarop we uw gegevens verzamelen

De verwerking van persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering diensten die wij samen in een overeenkomst hebben vastgelegd. De 'verwerking' is noodzakelijk voor het uitvoeren van ons werk en maken onderdeel uit van een wettelijke plicht.

Bijvoorbeeld: het geven van support, beantwoorden van vragen, het maken van nieuwe afspraken, etc

Persoonsgegevens naar derden

Bond for web solutions verstrekt géén persoonsgegevens aan derde partijen. Het kan wel voorkomen dat zogenaamde derden of ‘verwerkers’ toegang hebben tot de systemen van bond for web solutions. Enkel en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Deze verwerkers leggen in een verwerkersovereenkomst vast dat zij de AVG naleven, waarbij nadrukkelijk wordt geëist dat deze verwerkers zich maximaal inspannen de persoonsgegevens te beschermen.

Verwerking gegevens bezoek sites

Bond for web solutions verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van haar websites, zoals het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina's en de duur van een bezoek. Het programma maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' om te kunnen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Meer informatie over de cookies-wetgeving en het gebruik van cookies op de websites van Bond for web solutions vindt u op de pagina over cookie instellingen.

Bij het verwerken van onze websitestatistieken anonimiseren we de IP-adressen van de bezoekers: van alle IP-adressen wordt het laatste deel verwijderd, waardoor van een gebruiker nog wel het land is te bepalen, maar niet de exacte locatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bond for web solutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een gegevensverwerkingsregister staat omschreven welke data wij verwerken, hoe deze zijn verzameld, waar we deze data opslaan, met welke doelstelling, wie toegang heeft tot deze data en de bewaartermijn.

Veiligheid

Bond for web solutions doet er alles aan om de beveiliging van uw gegevens optimaal te garanderen. De toegang tot uw persoonsgegevens zijn alleen via login met password toegewezen aan bevoegde personen in onze organisatie.

Bond for web solutions heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Wij gebruiken SSL om gevoelige informatie online te beschermen.

Protocol datalek

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is van Bond for web solutions. Mocht er sprake zijn van een datalek dan meldt Bond for web solutions dit binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Daarnaast neemt bond for web solutions alle redelijke maatregelen om (verdere) schending van de AVG te voorkomen en/of te beperken. Uiteraard houden we u hier van op te hoogte.

Privacybeleid van derden

Het privacy statement is niet van toepassing op site van derden waarnaar vanuit onze websites wordt verwezen. Bond for web solutions is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites noch voor de verwerking van de persoonsgegevens dan wel andere gegevens door de beheerders van deze sites.

Gegevens inzien, aanpassen of vergeten worden

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of vergeten te worden. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bond for web solutions.

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in een computerbestand naar u of een ander, of een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt Bond for web solutions een verzoek tot inzage, correctie, vergetelheid en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen.

Klachten? Gaat er iets niet goed?

Gaat er toch iets niet goed? Of wil u ons helpen onze dienstverlening nog beter te maken? Laat het ons weten.

Bond for web solutions wijst u erop dat u altijd de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen

Bond for web solutions behoudt te allen tijde het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Het geldende beleid wordt altijd gepubliceerd op de site van bond for web solutions.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over privacy en bijvoorbeeld cookies of het gebruik van uw gegevens? Neem contact met ons op. Dat waarderen we.